Ikwiriri

  • EducationIkwiriri Secondary School

    Ikwiriri Secondary School

    Ikwiriri Secondary School, P.O. Box 75 Ikwiriri, Rufiji District, Ikwiriri-Rufiji Ikwiriri, Pwani, Tanzania. Contact Details The following is the map,…

    Read More »